طرح سعادت فرزندان همکلاس

مؤسسه خیریه ريحانه سعادت ، طی اقدامات كارشناشانه از سال ۱۳۹۰ اقدام به حمايت تحصيلی و فرهنگی از دانش آموزان ساكن در مناطق محروم نمود كه جزو استعداد های درخشان تحصيلی محسوب می شوند.
عنوان اين فعاليت در مؤسسه طرح سعادت فرزندان همکلاس نام گرفت.
اين طرح بر پايه حمايت عاطفی و تحصيلی و معيشتی می كوشد مسير تحصيل دانش آموزان مستعد را هموار نمايد تا قادر گردد و عليرغم مشكلات و محروميت هايی كه در شهر محل سكونت و يا خانواده اش دارد، انگيزه تحصيلی اش را حفظ نموده و يك دوست همراه و همراز را در كنار خود احساس كند.
طرح سعادت فرزندان همکلاس، با نوشتن نامه و تماس های صميمانه ای كه با دانش آموز برقرار می كند.
احساس مطلوب يك دوستی پايدار را در قلب و انديشه او ايجاد كرده است. در حال حاضر این طرح ۵۰۰ دانش آموز مستعد در شهرستان های مازندران ، چهار محال بختياری و خراسان شمالی و حومه تهران را در دايره حمايت خود قرار داده و خوب است بدانيد اين دانش آموزان در مناطق به واقع محروم اين شهرستان ها ساكن اند.مناطقی كه در دسترسی ن نسبتاً دشواری به مراكز تحصيلی ، آموزشی، فرهنگی و درمانی دارد و همچنين در خانواده ای زندگی می كنند كه دچار آسيب های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. آسيب هايی چون: يتيم بودن، بد سرپرستی و سرپرست بيمار كه در هر سه حال تواٌم با فقر اقتصادی شرايط نا مساعدی را برای ايجاد آرامش خاطر برای او فراهم آورده است.
ريحانه ی سعادت ۲ هدف را با اعتقاد سرلوحه كار خويش نموده و اقدام به حمايت از اين فرزندان كرده است:

هدف اول: سلامت انديشه ، سعادت محرومين
بر اساس اين شعار اقدام به تأمين منابع مالی جهت تأمين هزينه های تحصيل و رفع مشكلات اقتصادی دانش آموزان مستعد نموده و اسباب آرامش آنان را در ايام تحصيل با همراهی نيكوكاران فرهنگی فراهم می آوريم.
اعتقاد ما بر اين است كه حتی اگر از بين فرزندان چند انسان شايسته و با آينده ای درخشان داشته باشيم، رسالت انسانی خويش را انجام داده ايم. فرزندانی كه با تربيت شايسته و داشتن امكانات رفاهی مناسب استعدادهای خود را شكوفا نموده و شايد از ثمرات آن ما و فرزندانمان نيز بهره مند گرديم و از اين جمع كوچك شايد انسان هايی برآيند كه خود نيكوكارانی برجسته باشند.

هدف دوم: هيچ دانش آموزی نبايد به خاطر فقر ترك تحصيل كند.
طيف وسيعی از فرزندان محرومی كه امكان ادامه تحصيل را ندارند دارای استعداد های درخشانی هستند كه تنها و تنها به ليل فقر و نابسامانی های اجتماعی و خانوادگی امكان ادامه تحصيل ندارند و تن به مشاغل كم درآمد و سطح پايين داده اند... اگر هر خانواده ايرانی تنها ماهيانه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ريال برای رفع مشكلات اين دانش آموزان داشته باشند، هيچ دانش آموزی باقی نمی ماند كه به دليل فقر مجبور به ترك تحصيل شود.
مسير زيبا اما دشوار و پرمسئوليتی در طرح سعادت فرزندان همکلاس طی می كنيم برای گسترش اين فعاليت به همراهی نيكوكاران احتياج داريم كه نگاهشان فراتر از تأمين معيشت محرومين باشد . در اين مسير علاوه بر حمايت مالی، از استعداد های ويژه ی نيكوكاران و توانمندی های ارتباطی و اجتماعی آنان نيز می توانيم برای حمايت گسترده تر از دانش آموزان طرح سعادت فرزندان همکلاس بهره مند شويم.

دفترچه اطلاعات فرهنگی ویژه حامیان

در کنار رسیدگی به امر بیماران صعب العالج و امور درمان نیازمندان که از اهداف مهم و ضروری فعالیت های مؤسسه خیریه ریحانه سعادت است، رسيدگی به امر تعلیم و تربیت و تغذیه فرهنگی و عاطفی مددجويان مؤسسه و همچنين ایتام و دانش آموزان کم بضاعت مناطق محروم نیز مورد توجه و بررسی می باشد و اکنون ریحانه سعادت به خود ميبالد که همراز و همراه تعدادی از نوجوانان در شهرستان های محروم است و به ياری خداوند توانسته بالی برای پرواز آن ها به آسمان علم و ایمان باشد.

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه خیریه ریحانه سعادت می‌باشد.