امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

tashakorهمراهان عزیز طاعات قبول
بدینوسیله اعلام میداریم که سه بزرگوار از نیکوکاران دریانی ، از همراهان همیشگی موسسه امروز هزینه درمان عزیزان زیر و نیز تامین مایحتاج بیماران ضایعه نخاعی را تقبل نمودند

۱. کژال بلوط ۳/۳۰۰/۰۰۰ ریال_ درمان
۲. احمدنجاری ۷۶۵/۰۰۰ ریال _ درمان
۳. امیرعلی صیدی ۳/۳۰۰/۰۰۰ ریال _درمان
۴. امیرحسین ایزدی۱/۴۰۰/۰۰۰ریال.ایاب و ذهاب درمان
۵. محمدعالی پیام ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال.ایاب و ذهاب درمان
۶. زهرا باقری ۲/۴۹۸/۰۰۰ریال.بیمه
۷. معصومه نظری ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال پوشک
۸. نسرین مقامی پور۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال _درمان
۹. سعید علیپور ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال_قسط مسکن
۱۰. اکرم نقدی۲/۰۰۰/۰۰۰ریال_درمان
۱۱. معصومه زاهد ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال_درمان
۱۲. زهرا ویس کرمی۲/۰۶۰/۰۰۰ریال_درمان
۱۳. خدیجه نعلبند۱/۰۰۰/۰۰۰ریال_درمان
۱۴. حسین خاکی۲/۰۰۰/۰۰۰ریال.درمان
۱۵. امیرحسین ایزدی۱/۴۰۰/۰۰۰ریال.ایاب و ذهاب درمان
۱۶. مرضیه شوکت۱/۶۵۰/۰۰۰ ریال_کلیوی
۱۷. زهرا باقری۲/۴۹۰/۰۰۰ریال.بیمه
۱۸. فاطمه باباکریمی۳/۸۰۰/۰۰۰ریال_درمان
۱۹. زهرا باقری ۷/۴۴۰/۰۰۰ریال_ درمان
۲۰. محمد ترکاشوند۱/۶۳۰/۰۰۰ریال_درمان
۲۱. خ.ه ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال/مسکن
۲۲. سهیلا نظری۲/۵۳۰/۰۰۰ریال_درمان
۲۳. فاطمه موری۸/۱۳۰/۰۰۰ریال_تعمیر مسکن
۲۴. علی سعدالله۱/۸۶۴/۰۰۰ریال_درمان
۲۵. مرضیه پیرعلی ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال_درمان
۲۶. باباکریمی ۷۸۹/۰۰۰ریال_درمان
۲۷. کژال بلوط ۴/۳۱۴/۰۰۰ریال_درمان
۲۸. باباکریمی۱/۷۳۰/۰۰۰ریال_درمان
۲۹. مصطفی رمضانی۶/۴۹۵/۰۰۰ریال_درمان
۳۰. زهرا بیدخوری۴/۰۰۰/۰۰۰ریال_درمان
۳۱. زهرا جوادی۳/۶۷۰/۰۰۰ریال_درمان
۳۲. پوشاک بیماران بیمارستان امام خمینی ره ۲/۰۷۵/۰۰۰ ریال
۳۳. مجتمع ذوالفقاری ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه پوشک بیماران ضایعه نخاعی

جمع کل مبلغ (ریال) : ۱۰۲/۳۳۰/۰۰۰

لازم به توضیح است که این عزیزان بزرگوار هر ماه هزینه تعداد قابل توجهی از درمان بیماران را تقبل میکنند.

عمرتان پربار و نام نیکتان جاودان باد

نشریه های مؤسسه

nashriat

گزارشات مؤسسه

report

شناسنامه فرزندان ریحانه

shenasnameh

دریافت صندوق صدقات

sandogh sadaghat