امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

nanan

 

 

از مبالغ دریافتی کفاره بابت تهیه نان توسط نیکوکاران دریانی در مرحله اول امروز پانصد بسته نان به مبلغ دومیلیون و دویست هزارتومان برای نیازمندان منطقه یافت آباد تهیه و توزیع شد. به کمک خداوند باقی مبالغ فطریه و کفاره تا پایان هفته آینده جهت محرومان هزینه خواهد شد.

 

 

 

نشریه های مؤسسه

nashriat

گزارشات مؤسسه

report

شناسنامه فرزندان ریحانه

shenasnameh

دریافت صندوق صدقات

sandogh sadaghat