امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

eyd fetr 96گزارش_واریزی فطریه عام و سادات:

۱. طاهره تقویان، ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال
۲. مژگان مطفری، ۶۰۰.۰۰۰ ریال
۳. مرتضی اسدی، ۴۲۰.۰۰۰ ریال
۴. مصطفی کاهانی، ۶۰۰.۰۰۰ ریال
۵. بابک نوروزی، ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۶. مهردخت اندامی، ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷. فاطمه سالاریه، ۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال
۸. حمید بدیعی، ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۹. الف عرب سرخی، ۴۵۰.۰۰۰ ریال
۱۰. حبیب الله معصومی، ۳۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱. علیرضا یزدانیان، ۹۰۰.۰۰۰ ریال
۱۲. مهدی فرهمند، ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
۱۳. سید مهدی میرمحمد صادقی، ۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال
۱۴. پروانه اراده، ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۵. فرنوش افراسیابی، ۹۰۰.۰۰۰ ریال
۱۶. پروانه بهاری، ۶۵۰.۰۰۰ ریال
۱۷. حامد دارا، ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۱۸. نرگس ابراهیمی، ۳۰۰.۰۰۰ ریال
۱۹. خانواده عسگری، ۷.۳۰۰.۰۰۰ ریال
۲۰. مسعود اروجی، ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۲۱. خانم آهنگر ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲۲. حسام نوری زاده، ۱۵۰.۰۰۰ ریال
۲۳. محبوبه حیدری، ۱۵۰.۰۰۰ ریال
۲۴. فاطمه محمودی، ۳۰۰.۰۰۰ ریال
۲۵. آقای تقوایی، ۱۸۰.۰۰۰ ریال
۲۶. میر مهدی حسینی، ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۲۷. خانم شادمان، ۶۰۰.۰۰۰ ریال
۲۸. آقای سرمه ایلی، ۳۰۰.۰۰۰ ریال
۲۹. سارا پزشکی، ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۳۰. مجتبی ایزدی، ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال

جمع: ۲۹.۶۰۰.۰۰۰ ریال

#گزارش_واریزی کفاره عام و سادات:
۱. طاهره تقویان، ۱.۸۲۰.۰۰۰ ریال
۲. سعیده زرتشت، ۳۰۰.۰۰۰ ریال
۳. مرتضی اسدی، ۷۰۰.۰۰۰ ریال
۴. فاطمه سالاریه، ۲۰۰.۰۰۰ ریال
۵. مریم بدیعی، ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۶. حبیب الله معصومی، ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال
۷. علیرضا یزدانیان، ۶۰۰.۰۰۰ ریال
۸. مژگان مظفری، ۳۰۰.۰۰۰ ریال
۹. مهدی فرهمند، ۶۰۰.۰۰۰ ریال
۱۰. فرنوش افراسیابی، ۴۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱. مرضیه عابدی، ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۲. بهاری، ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال
۱۳. نرگس ابراهیمی ۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال
۱۴. نیکوکاران دریانی، ۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۵. مسعود اروجی، ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۱۶. احمد بدیعی، ۲.۴۰۰.۰۰۰ ریال
۱۷. خانم شادمان، ۶۰۰.۰۰۰ ریال

جمع: ۹۹.۵۲۰.۰۰۰ ریال

با آرزوی بهترین ها برای همه دوستانی که چون همیشه همراهمان بودند

نشریه های مؤسسه

nashriat

گزارشات مؤسسه

report

شناسنامه فرزندان ریحانه

shenasnameh

دریافت صندوق صدقات

sandogh sadaghat