امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

golrizan 1 96خیرین دریانی 2.000.000 تومان
خانم تقویان 500.000 تومان
خانم افراسیابی 50.000تومان
اقای حسین اکبری 100.000تومان
خانم اسکندری 500.000 تومان
سرکار خانم قضایی 1.000.000 تومان

مبلغ مورد نیاز بیمار با همیاری دوستان خوب و همیشه همراه مان تکمیل شد و پیگیری های پیوند توسط مددکاران مجموعه انجام خواهد شد .

سپاس از همیاری تان
آرامش بدرقه راهتان

نشریه های مؤسسه

nashriat

گزارشات مؤسسه

report

شناسنامه فرزندان ریحانه

shenasnameh

دریافت صندوق صدقات

sandogh sadaghat