امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

15shaban 96

خانم هادیکاشی ۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال
خانم زهری ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
خانم وزیری ۳۰۰.۰۰۰ ریال

با سپاس از همگی دوستان که برای فرزندانمان مشارکت داشتند .
امروز برای هریک از فرزندان مبلغ ۵۰.۰۰۰ تومان واریز می گردد .

نشریه های مؤسسه

nashriat

گزارشات مؤسسه

report

شناسنامه فرزندان ریحانه

shenasnameh

دریافت صندوق صدقات

sandogh sadaghat