شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

تهیه و ارسال تبلت برای امیرعلی عزیز

tablet bahman98مهربان که باشی، هر کجا که باشی، در خاطره ها می درخشی...

امیرعلی.ف ۱۱ ساله از فرزندان ایتام تحت پوشش مؤسسه است که همراه مادر عزیزش در شهرستان ورامین زندگی می‌کند. امیرعلی در پایه چهارم ابتدایی مشغول به تحصیل می باشد. پسر خوبمان از مؤسسه تقاضای یک دستگاه تبلت داشت که به لطف نیکوکار عزیز جناب آقای شهسواری عزیز تهیه و به زودی برایشان ارسال خواهد شد.

سپاسگزار همراهی تان هستیم