شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای سبد آذوقه توسط جناب آقای عالی داریان

azogheh mehr98بگشای دلت را به مهربانی و عشق را در قلبت مهمان کن

به لطف یکی از نیکوکاران عزیزمان جناب آقای حمید عالی داریان ۲۰ بسته آذوقه شامل (برنج، حبوبات و روغن) و یک رأس گوسفند قربانی جهت حمایت از بیماران تحت پوشش مؤسسه تهیه و اهدا گردید.
از ایشان نهایت سپاسگزاری را داریم.