شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

(قرمه سبزی)توزیع غذا نذری

ghormesabzi mehr98تعداد ۳۵۰ پرس قرمه سبزي براي مددجويان تحت پوشش و فرزندان شبانه روزي  امروز توزیع شد.
ازجناب آقاي آقايي باني اين امر خير مجددا تشكر ميكنيم و براي ايشان آروزي سعادت داريم.