شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

توزیع نان

nan 97با حمايت مستمر خير خوبمان جناب آقاي س و هماهنگی سرکار خانم هادیکاشی، اهداي نان رايگان در مناطق محروم روستاي قاسم آباد (واقع در خاوران کوره طالبی) همچنان ادامه دارد.
با تشكر از حمايت شما نيكوكاران گرامي