اهدای سبد آذوقه

saba azoghehدر هفته اخیر معادل ۲۰۰ عدد سبد ارزاق توسط نیکوکار گرامی جناب آقای دادخواه اهدا گردید که در اختیار نیازمندان تحت پوشش قرار داده شد, دعای خیر این عزیزان بدرقه راهتان باشد.