جذب حامی برای دانشجویان

به لطف خدا و همت شما مهربانان در گلریزان مربوط به دانشجویان عزیزمان مبالغی به شرح ذیل اهدا گردید:
مبلغ ماهیانه ۱۰۰.۰۰۰ تومان جهت کمک هزینه تحصیلی دانشجوی عزیز مجید.ب توسط سرکار خانم راضیه صالحی 

مبلغ ۱۵۰ یورو جهت تأمین هزینه های علیرضا.ب دانشجوی معلول اما با استعدادمان و ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان برای تأمین هزینه های تحصیلی سایر دانشجویان برای یک سال تحصیلی توسط سرکار خانم مهناز.ر

لازم به ذکر است که تنها یکی از دانشجویان خوبمان، امیر مهدی عزیز برای ادامه ی تحصیل خود به حمایت ماهیانه ۱۰۰.۰۰۰ تومان نیازمند حمایت شما عزیزان می باشد که امیدواریم هر چه سریع تر این مهم توسط شما نیکوکاران برآورده گردد.