توانمندسازی

tavanmandsaziبا توجه به عنايات شما خيرين گرامی اعلام می داريم جهت تأمين بخشی از هزينه های جاری ۱۴ نفر از دانشجويان ساعی که پس از ترخیص از بهزیستی برای توانمندسازی هنوز تحت حمایت هستند سركار خانم نصيری مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال اهدا كردند.
نهایت تشكر و قدردانی را از شما نيكان داريم.