اهدای دستگاه اکسیژن به جانباز ۴۵ درصد

oxygen system ehda97امروز توسط موسسه خيريه ريحانه سعادت يك دستگاه اكسيژن ساز در اختيار يكی از جانبازان عزيز كشورمان قرار داده شد.
جناب آقای علی .ت جانباز ۴۵٪ جنگ تحميلی می باشد و با توجه به جراحي قلب و ريه فاقد كارت جانبازی می باشد . همچنين مادر اين خانواده دچار مشكلات بينايی و عدم تشخيص رنگ می باشد و فرزند كوچك اين خانواده نيز در سن ۱۲ سالگي به بيماری سرطان خون مبتلا شده است .
اين خانواده ۵ نفره در يك اتاق ۲۴ متری زندگی می كنند وتحت پوشش هيچ ارگاني نمی باشند .ايشان جهت امرار معاش و پيگيری روند درمان به مساعدت شما بزرگواران نياز دارند.