استقرار صندوق صدقات در فرهنگسرای اشراق

sandogh farhangsara eshraghاستقرار صندوق احسان خیریه ریحانه سعادت در قنادی فراهانی واقع در فرهنگسرای اشراق با هماهنگی سرکار خانم هادیکاشی
با آرزوی رزق روزافزون برای تمامی نیکوکاران گرامی