استقرار اولین صندوق صدقات در سال ۹۷

sandogh 971استقرار صندوق احسان خیریه ریحانه سعادت در مجتمع نان سنتی بهرام و فست فود باران واقع در تهرانپارس با هماهنگی سرکار خانم هادیکاشی
با آرزوی رزق روزافزون برای تمامی نیکوکاران گرامی