نتایج گلریزان ویژه عید نوروز۹۶

🌸 سرکار خانم درزی ۶۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم الف.د ۵۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای نیک بخش ۲۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم مرتضوی ۲۵۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم تفرشی ۵۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم زمردیان ۲۶۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم نیلو ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای اکبری ۱۵۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم عسگری ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای مقدم ۵۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای عظیم زاده ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای موسوی محصولاتی ۳۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم دلیانی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم سبزواری ۲۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم زهری ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم داودی ۱۲۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای شهسواری ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای توکلیان ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 خانم م.الف ۵۰.۰۰۰ تومان
🌸 خانم شیوا.ن ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم فراهانی ۴۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم لواسانی پور ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم بدیعی ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم مینایی ۱۵۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای پورمطلب ۳۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم شومال ۵۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم امینی ۵۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم وکیل صمد ۵۰.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۷.۶۷۰.۰۰۰ تومان