استقرار صندوق در فروشگاه...

sandogh tehranparsاستقرار صندوق احسان خیریه ریحانه سعادت در فروشگاه آجیل و خشکبار لوتوس و میوه فروشی کادوس واقع در تهرانپارس
با هماهنگی سرکار خانم هادیکاشی
با آرزوی رزق روزافزون برای تمامی نیکوکاران گرامی