گزارش تهیه جهیزیه

jahiziehبا همکاری اورژانس اجتماعی و همراهی برخی از خیرین موسسه و تهیه و آماده سازی توسط سرکار خانم هادیکاشی، در تاریخ ۲۱ بهمن جهیزیه نوعروس ۲۰ ساله که از فرزندان تحت پوشش بهزیستی هستند به استان همدان ارسال شد.

برای نوعروسمان و برای همه کسانی که در این امر یاری دهنده بودند سلامتی و سعادتمندی آرزومندیم.