نامه فرزند همکلاس فاطمه-ه

دریافت نامه یکی از فرزندان ایتام تحت حمایت طرح سعادت فرزندان همکلاس که اکنون دانشجو رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور ساری می باشد. این دلنوشته ای است که برای حامی و پشتیبان خود (سرکار خانم واحدی) نوشته است.
سیده فاطمه - ه/ مازندران