خرید بخاری برای فرزندان بجنورد

bokhariضمن قدردانی از شما خوبان همیشه همراه اعلام می داریم برای ۲ خانواده از فرزندان ایتام خراسان شمالی به همت حامیان آنها بخاری گازی خریداری شده است.
از خداوند برای تمامی نیکوکاران سلامتی و رزق روزی خواهانیم