شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

توزیع نان صلواتی در هرمزگان

توزیع نان صلواتی میان ایتام و خانواده های بی بضاعت استان هرمزگان
از بانی این امر خداپسندانه سرکار خانم محمدی باغشاهی که همواره با دستان بخشنده خود شادی بخش دل فرزندانمان هستند نهایت سپاسگزاری را داریم.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47