شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای لباس نو از طرف بانو صدیقی

mrs sedighi lebasبه دنبال خدا نگرد
خدا در بيابانهای خالی از انسان نيست
خدا در جاده های بی انتها نيست
به دنبالش نگرد

خدا در دستيست كه به ياری ميگيری
در قلبيست كه شاد ميكنی و در
لبخنديست كه هديه ميكنی

بار دیگر از طرف بانوی مهربان سرکار خانم صدیقی عزیز تعدادی لباس دخترانه و زنانه شامل (۱۱ عدد شال، ۲ عدد بلوز و ۱۵ عدد شلوار) به مؤسسه اهدا گردید. این البسه به عنوان لباس عید فرزندان تحت پوشش در استان هرمزگان ارسال خواهد شد.
از ایشان که همواره با دستان بخشنده خود شادی بخش دل فرزندانمان هستند نهایت سپاسگزاری را داریم.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47