شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

گلریزان ویژه پایان ماه صفر

golrizan safar99نیکوکاران حسینی(ع) سلام
برآن شدیم تا در روزهای پایانی ماه صفر، دست در دست هم دهیم و نذورات پاکتان را به دست تهیدستان، خانواده های بیماران و ایتام بی بضاعت برسانیم. درب این هیأت به روی شما نیز گشوده است.

شماره كارت: ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۱۹۲۸۷
لینک واریز:
https://bahamta.com/54450-14845297

تلفن تماس:
٠٢١٨٨٣٩۵٢٩٣
٠٢١٨٨٣٩۵٣٧٨
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
موسسه خیریه ریحانه سعادت