شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

تحویل یخچال به نو عروس مازندرانی

yakhchal taherehصبح باش
کمی بیشتر بخند و کمی بیشتر مهربان باش
بگذار لبخندت، چراغ دلی شود
و مهربانی‌ات
صبح کوچکی به قدر مرز شانه‌های یک نفر

اهدا یخچال به نو عروسمان خانم سیده طاهره.م از فرزندان ایتام استان مازندران از طرف سرکار خانم واحدی عزیز
همواره سپاسگزار مهربانی تان هستیم