شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

کمک به بیماران از طریق کد جیرینگ

stand jiring1قابل توجه نیکوکاران مهربان...
شما می توانید کمک های نقدی خود را از طریق کد دستوری زیر و به نیت های
اکرام ایتام
کمک هزینه تهیه مسکن
کمک هزینه ازدواج
درمان
فطریه
واریز نمایید.
کد ستوری: #9*6*7

مساعدت های اندک شما نیز می تواند در تکمیل حمایت از بیماران و فرزندان مؤسسه یاری مان نماید.

سپاس از همراهی شما عزیزان