شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای آذوقه از طرف خانم امینی

azogheh mrs aminiمحبت تنها کلیدیست که بی هیچ بهانه ای هر قفلی را باز میکند...
 
به لطف بانوی نیکوکار سرکار خانم امینی تعدادی سبد آذوقه برای کمک به خانواده های بیماران اهدا گردید.
از خداوند متعال برای ایشان طلب خیر و برکت خواهانیم.