نتایج گلریزان هشتم ویژه بهرام

golrizan 8به خود می بالیم که بار دیگر نیز به همت شما عزیزان نیکوکار توانستیم اندکی از دردهای یکی از فرزندان بیماران را کاهش دهیم.
به اطلاع نیکوکاران گرامی می رساند هزینه های این دوره درمان بهرام عزیز بر طرف گردیده است، اما هزینه های درمانی فرزندمان همچنان ادامه دارد.

 سرکار خانم وکیل صمد ۱۵۰.۰۰۰ تومان
 سرکار خانم مائده ۱۰۰.۰۰۰ تومان
 سرکار خانم حسین پور ۱۰۰.۰۰۰ تومان
 سرکار خانم درزی ۶۰۰.۰۰۰تومان
سرکار خانم الف ۳۵۰.۰۰۰ تومان
 جناب آقای جهانی دریانی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
 سرکار خانم ز ۲۰۰.۰۰۰ تومان
سرکار هاشمی ۳۰۰.۰۰۰ تومان
 سرکار خانم باقری ۲۰۰.۰۰۰ تومان
 سرکار خانم تقویان ۱۰۰.۰۰۰تومان
 سرکار خانم افراسیابی ۵۰.۰۰۰ تومان
سرکار خانم بدیعی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
 سرکار خانم سازمند ۵۰.۰۰۰ تومان
 سرکار خانم هادیکاشی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
 سرکار خانم محمدی ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
 جناب آقای نیک بخش ۵۰.۰۰۰ تومان
 سرکار خانم مجیدی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
 سرکار خانم دلیانی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
 سرکار خانم سادات ۲۰۰.۰۰۰ تومان
 سرکار خانم مرتضوی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
سرکار خانم هاشمی سهی ۸۰۰.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۶.۳۵۰.۰۰۰ تومان