نتایج گلریزان مجدد فرناز

۱. نیکوکاران دریانی ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲. سرکارخانم مینایی ۵۰.۰۰۰ تومان
۳. سرکار خانم عطیه ۱۰۰.۰۰۰ تومان
۴. جناب آقای عظیم زاده ۵۰.۰۰۰ تومان
۵. سرکار خانم الف ۲۰۰.۰۰۰ تومان
۶. سرکار خانم ع ۲۰۰.۰۰۰ تومان
۷. سرکار خانم خلج زاده ۱۰۰.۰۰۰ تومان
۸. سرکار خانم حسین پور ۲۰۰.۰۰۰ تومان
۹. سرکار خانم فری ۱۰۰.۰۰۰ تومان
۱۰. جناب آقای نیکبخش ۵۰.۰۰۰ تومان
۱۱. سرکار خانم ظهوری ۵۰.۰۰۰ تومان
۱۲. جناب آقای موسوی ۳۰۰.۰۰۰ تومان
۱۳. جناب آقای اکبری ۱۰۰.۰۰۰ تومان
۱۴. سرکار خانم م ۵۰.۰۰۰ تومان
۱۵. سرکار خانم میرعلی یاری ۲۰۰.۰۰۰ تومان
۱۶. جناب آقای برازنده ۱۰۰.۰۰۰ تومان
۱۷. سرکار خانم وفایی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
۱۸. جناب آقای حسین پور ۵۰۰.۰۰۰ تومان
۱۹. سرکار خانم ش.م ۱۰۰.۰۰۰ تومان
جمع کل: ۳.۵۵۰.۰۰۰ تومان
با کمک شما عزیزان نیکوکار مبلغ جمع آوری شده جهت خرید لباس مخصوص فرناز عزیز کفایت میکند.
سپاسگزار توجه و همراهی شما عزیزان هستیم