شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

نتیجه گلریزان چهارم۹۷

نیکوکاران گرامی با عرض سلام و آرزوی اوقاتی خوش برای شما عزیزان به اطلاع می رساند با توجه به کمک های شما خوبان هزینه یک پای مصنوعی به ارزش ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان برای پسر عزیزمان علیرضا. ب جمع آوری گردید.
🌼 جناب آقای شهسواری ۵۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای منصور توکلیان ۵۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم مرجان حسین پور ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای موسوی ۳۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم منوچهری و مادر عزیزشان ۷۸۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم افراسیابی ۵۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم درزی ۶۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم اراده ۵۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای مقدم ۲۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم صدیقی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای خلعتبری ۵۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم صالحی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای مهندس بوستان ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای محمدی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای عبدالملکی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم سبزواری ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم وکیل صمد ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم داوودی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای مهدی جنگی و جناب آقای رضا جنگی ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم مظلوم ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای میرفخرایی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم لواسانی پور ۲۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای شریفی ۲۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای هدایت ۴۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم مرتضوی ۳۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم سیمین امینی ۳۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای صومعه ای ۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان در ۳ قسط
🌸 سرکار خانم ربانی ۵۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم قضایی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم بدیعی ۱۰۰.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۲۲.۲۵۰.۰۰۰ تومان
🍃🌸🍃همواره قدردان مهربانی شما عزیزان هستیم🍃🌸🍃