شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

نتیجه گلریزان دوم سال ۹۷

نتیجه گلریزان دوم سال ۹۷ ویژه تیام عزیز

🌸 سرکار خانم درزی ۴۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم مظفری ۱۵۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای شهسواری ۵۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم تقویان ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم اشرف سادات ۳۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم الف ۲۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم شومال ۱۰۰.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان

🌸 سرکار خانم دلشاد، حامی دائمی تیام عزیز شدند. ماهیانه ۲۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم سازمند، حامی دائمی تیام عزیز شدند. ماهیانه ۵۰.۰۰۰ تومان

🍃🌺 سپاسگزار همدلی شما خوبان نیکوکار هستیم.🌺🍃