نتیجه گلریزان اول سال ۹۷

نتیجه گلریزان اول ۹۷ ویژه آقای اسحاق

🌼 جناب آقای عسگری ۵۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم امینی ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 خانم تقویان ۵۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم لواسانی پور ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم درزی ۲۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم مظفری ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم سازمند ۵۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب دکتر ثابت دریانی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای شهسواری ۵۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم زهری ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم افراسیابی ۵۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم سلیمی ۲۰.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۳.۲۷۰.۰۰۰ تومان