ارزش های موسسه

  • ارزش های موسسه :

  اصول یا اعتقاداتی که رهنمون اعضای یک سازمان در راستای تلاش برای رسیدن به تعهد سازمان است.

۱. بررسی تخصصی پرونده های مددجویان مراجعه کننده توسط مددکاری و ارائه گزارش به نیکوکاران

۲. عدم ایجاد وابستگی در مددجویان به موسسه و جلوگیری از دامن زدن به افزایش سطح نیازمندی ها با مشخص کردن نیاز های واقعی مددجویان

۳. رعایت اصل شفافیت و پاسخگویی در هزینه کردن کمک های مردمی

۴. رعایت اصل رازداری ، جلب اعتماد جامعه هدف و نیکوکاران ، مشارکت ، مسئولیت پذیری ، پاسخگویی و شفافیت در همه امور، داشتن استراتژی و نظام پایش و ارزشیابی


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47