ارزش های موسسه

  • ارزش های موسسه :

  اصول یا اعتقاداتی که رهنمون اعضای یک سازمان در راستای تلاش برای رسیدن به تعهد سازمان است.

۱. بررسی تخصصی پرونده های مددجویان مراجعه کننده توسط مددکاری و ارائه گزارش به نیکوکاران

۲. عدم ایجاد وابستگی در مددجویان به موسسه و جلوگیری از دامن زدن به افزایش سطح نیازمندی ها با مشخص کردن نیاز های واقعی مددجویان

۳. رعایت اصل شفافیت و پاسخگویی در هزینه کردن کمک های مردمی

۴. رعایت اصل رازداری ، جلب اعتماد جامعه هدف و نیکوکاران ، مشارکت ، مسئولیت پذیری ، پاسخگویی و شفافیت در همه امور، داشتن استراتژی و نظام پایش و ارزشیابی

فروش استند مناسبتی

stand

دریافت صندوق صدقات

sandogh gholak