راهبرد های موسسه

  • راهبردهای موسسه :

یک فرایند نظام مند که از طریق آن موسسه بین ذینفعان کلیدی خود در مورد اولویت هایی که برای ماموریت سازمان الزامی است تا پاسخگوی محیط عملیاتی آن باشد و توافق و تعهداتی ایجاد نماید.

۱. فراهم آوردن شرایطی برای برنامه ریزی راهبردی موسسه

۲. ایجاد امکاناتی برای بهبود دسترسی به اطلاعات

۳. تدوین برنامه هایی برای افزایش ظرفیت های مدیریتی ، سازمانی مدیران و کارکنان موسسه

۴. تدوین شاخص ها و استاندارد هایی در ارائه خدمات به گروه های هدف

  • برنامه ریزی اجرایی برای تحقق راهبردها :

۱. تشکیل منظم جلسات هیئت مدیره و کمیته برنامه ریزی برای اجرایی کردن اهداف و راهبرد های سازمان

۲. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و ایجاد یک نظام جامع اطلاع رسانی برای موسسات با اهداف مشترک

۳. طراحی دوره های آموزشی توانمند ساز برای مدیران و کارکنان موسسه

۴. ایجاد فرصت برای گفتگو و تبادل تجربه با موسسات هم راستا

۵. طراحی دوره های آموزشی برای چگونگی جذب کمک های خیرین و نیکوکاران

۶. تقویت ارتباط با خیرین موجود و شناسایی خیرین جدید و جلب مددکاری

۷. اتخاذ راهکاری جدیدبرای معرفی موثرتر موسسه به مخاطبان و نیکوکاران داخل و خارج از کشور

۸. اتخاذ راهکارهای جذب منابع های مستمر و جدید