چشم انداز کلی در یک نگاه:

موسسه خیریه ریحانه سعادت در یک چشم انداز پنچ ساله ، موسسه ای خواهد بود هماهنگ کننده روش های استاندارد کمک رسانی درمان ، ایتام و افراد بی بضاعت با ایجاد یک شبکه اطلاع رسانی جامع و ارتباط مستمر با سازمان های فعال مرتبط برای رسیدن به نقطه مطلوبی که هیچ بیمار نیازمند درمان و دارو سرگردان نماند و هیچ خانواده ای به دلیل عدم دسترسی به امکانات دارو و درمان از هم نپاشد و کودکانشان بی سرپرست و یتیم نشوند. هم چنین برای تامین هزینه های درمانی گروه هدف ایجاد یک مرکز کسب و کار مرتبط با فعالیت موسسه تاسیس شود

درون سازمانی:

۱. ایجاد یک مرکز کسب و کار و درآمدزا و مرتبط با فعالیت های موسسه برای تامین هزینه های درمانی گروه های هدف

۲. داشتن شبکه اطلاعاتی جامع از تمام مراکز خدمات رسانی مرتبط با فعالیت های موسسه ( دارویی، درمانی، ایتام...) و ارتباط مستمر با سازمان های فعال

بیرون سازمانی:

۱. تاثیر گذار در سیاستگذاری های کلان دیکر سازمان ها و موسسات رسیدگی کننده به درمان افراد بی بضاعت و حمایت کننده از ایتام و نیازمندان برای ایجاد هماهنگی و استاندارد سازی در روش های کمک رسانی و رفع محرومیت ها

۲. رسیدن به نقطه مطلوبی که هیچ بیمار و نیازمند درمان و دارو سرگردان نباشد. هیچ خانواده ای از سر نیاز های درمانی از هم نپاشد . هیچ خانواده یتیم و بی سرپرستی از پیشرفت باز نماند.

۳. پیشگیری و آموزش در امور درمان و خانواده های تحت پوشش الویت اول قرار گیردبه واسطه ایجاد بسترهای مناسب علمی و درمانی

بیانیه ماموریت:

به طور خلاصه بیانگر این است که سازمان چه می کند ؟ چرا و چگونه؟  

موسسه ریحانه سعادت،موسسه ای مردم نهاد است که به منظور رفع نیاز های حاد بیماران صعب العلاج ، ایتام و بی سرپرستان نیازمند، تشکیل شده است و سعی دارد تا با تدوین برنامه های اجرایی کارآمد، علمی، توانمند ساز، بهترین خدمات را در راستای رفع مشکلات اضطراری و حمایت از بنیان خانواده گروه های هدف در سراسر کشور انجام نماید

 

  • ارزش های موسسه :

  اصول یا اعتقاداتی که رهنمون اعضای یک سازمان در راستای تلاش برای رسیدن به تعهد سازمان است.

۱. بررسی تخصصی پرونده های مددجویان مراجعه کننده توسط مددکاری و ارائه گزارش به نیکوکاران

۲. عدم ایجاد وابستگی در مددجویان به موسسه و جلوگیری از دامن زدن به افزایش سطح نیازمندی ها با مشخص کردن نیاز های واقعی مددجویان

۳. رعایت اصل شفافیت و پاسخگویی در هزینه کردن کمک های مردمی

۴. رعایت اصل رازداری ، جلب اعتماد جامعه هدف و نیکوکاران ، مشارکت ، مسئولیت پذیری ، پاسخگویی و شفافیت در همه امور، داشتن استراتژی و نظام پایش و ارزشیابی

  • راهبردهای موسسه :

یک فرایند نظام مند که از طریق آن موسسه بین ذینفعان کلیدی خود در مورد اولویت هایی که برای ماموریت سازمان الزامی است تا پاسخگوی محیط عملیاتی آن باشد و توافق و تعهداتی ایجاد نماید.

۱. فراهم آوردن شرایطی برای برنامه ریزی راهبردی موسسه

۲. ایجاد امکاناتی برای بهبود دسترسی به اطلاعات

۳. تدوین برنامه هایی برای افزایش ظرفیت های مدیریتی ، سازمانی مدیران و کارکنان موسسه

۴. تدوین شاخص ها و استاندارد هایی در ارائه خدمات به گروه های هدف

  • برنامه ریزی اجرایی برای تحقق راهبردها :

۱. تشکیل منظم جلسات هیئت مدیره و کمیته برنامه ریزی برای اجرایی کردن اهداف و راهبرد های سازمان

۲. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و ایجاد یک نظام جامع اطلاع رسانی برای موسسات با اهداف مشترک

۳. طراحی دوره های آموزشی توانمند ساز برای مدیران و کارکنان موسسه

۴. ایجاد فرصت برای گفتگو و تبادل تجربه با موسسات هم راستا

۵. طراحی دوره های آموزشی برای چگونگی جذب کمک های خیرین و نیکوکاران

۶. تقویت ارتباط با خیرین موجود و شناسایی خیرین جدید و جلب مددکاری

۷. اتخاذ راهکاری جدیدبرای معرفی موثرتر موسسه به مخاطبان و نیکوکاران داخل و خارج از کشور

۸. اتخاذ راهکارهای جذب منابع های مستمر و جدید

اهداف:

( سخت گیری در اهداف و آسان گیری در روش ها ) 

۱. حمایت از فرزندان ایتام ، بی سرپرست یا بد سرپرست و استعداد های درخشان نیازمند در مناطق محروم

۲. حمایت و کمک به ارتقا بهداشت ، سلامت ودرمان معلولین و بیماران صعب العلاج و بی بضاعت در مناطق محروم

۳. حمایت از برنامه های علمی، پژوهشی، فرهنگی و مهارت آموزی در راستای توانمند سازی خانواده ها ی تحت پوشش به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی، روانی - درمانی